terzo prototipo

luigi | Tuesday, 2nd August 2011

Bozzetto del terzo prototipo.

  
  
     
TJP OilKiller